историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

1. "Звездна доминация" - общи правила

Страницата все още не е завършена.

1.1 Обща информация за играта

"Звездна Доминация" е военна стратегическа форумна игра в НФ (космическа опера) сетинг. Всеки от петимата играчи управлява междузвездна държава, която се бори за контрол (доминиращо положение) в ограничен звезден сектор. Контролът се постига чрез завладяване, т.е. по военен път и се измерва чрез победни точки.

Част от информацията в играта е ограничена, част от ограничената информация има променлива достоверност. Това е важно!

"Общодостъпната" информация се вижда от всички и няма ограничения по нея или по достоверността й (тя е винаги достоверна).

"Ограничената" информация се вижда само от онзи, под чийто контрол са съответнте игрови обекти. Останалите играчи могат да я получат само ако имат разузнаване (видимост) върху съответния обект. Разузнаването се получава или от присъстивето на военни и граждански единици в региона или като специализирано шпионско действие. Ограничено достоверна е всяка ограничена информация, която се получава чрез шпионаж. Това означава, че част от информацията няма да е достоверна.

Например, ако искате количествена информация - да речем, с колко дублона разполага хазната на играч А и верният отговор е 163 дублона, то можете да получит резултат между 130 и 196 дублона (с отклонение от 1/5 във всяка посока). Възможно е и да получите верен резултат. Ако искате информация за местоположението на вражеска ескадра, персонаж, щаб или снабдителна база, то отново има вероятност един от двата координата да е сгрешен с 1/5. Или и двата, но с по 1/10. Всяка информация с ограничена достоверност - включително доклад за наблядавана вражеска ескадра от ваша ескадра, може и да не бъде напълно достоверен. Да речем, можете да получите рапорт, че в хекс 32:12 е засечена вражеска ескадра в състав 2 дреднаута, 3 радрушителя и 6 фрегати, но в действителност да има малка грешка в броя или идентификацията на корабите. Важно: при докладите за контакт на вашите военни единици с чужди няма да има грешна информация за мястото на контакта - хекса, в който е станал, а само за състава на силите.

Общодостъпна информация в играта (т.е. видима за всекиго):

Информация с ограничен достъп в играта (такава, която е видима само за играча, на когото принадлежат съответните игрови обекти - останалите могат да я получат само чрез разузнаване):

1.2 Комуникация, играчи, водещ

1.2.1 Изисквания към играчите

Всеки играч трябва да има регистриран акаунт във форум "Бойна слава", защото най-вероятно за комуникация ще се използва таен под-форум в съответния раздел на форума. Желателно е да има (и да предостави на водещия на играта) електронен пощенски адрес, който да се използва за допълнителна връзка около играта. За провеждане на ходовете ще има нужда от програма за електронни таблици (желателно е това да е ексел), тъй-като информацията за ходовете ще се дава и връща под формата на xls-файл. Част от информацията ще се предоставя и в текстови формат на форума. В играта се използва и карта, така че ще трябва да разполага с възможност да я разглежда - картата ще е в jpg-формат. Само разглеждане - няма специална нужда от умение за работа с графична програма.

1.2.2 Участници в играта

В играта участват петима играчи, всеки от които води една от междузвездните държави и водещ на играта. Играчите трябва да следят информацията, която пуска водещия и да се опитват да си предават в срок ходовете (да връщат файловете попълнени). Важно е когато има някакъв проблем - забавяне, - да се уведомява изрично водещия на играта за това, за да предвиди съответното отлагане. Тъй-като играем за удоволствие, водещият ще се отнася с разбиране към тези неща и очаква същото от играчите при забавяния от негова страна. Най-важното и всъщност единствено правило в комуникацията между играчи и водещ на играта е: света на играта се "движи" от водещия на играта, т.е. неговата дума за това какво се случва или се е случило е своеобразен закон - точно това се е случило. Няма смисъл да се спори с водещия, той е винаги прав по определение. Тъй-като водещият е човек, това означава, че прави грешки. Ако смятате, че водещият е сгрешил някъде в изчисленията - пишете за това в съответната тема във вашия под-форум. Водещият ще разгледа проблема, но си запазва правото да реши сам кое е вярното, т.е. какво реално се е случило в света на играта. Всички спорни въпроси или въпроси отнасящи се до случайности водещият разрешава като хвърля (физически) зар и където е нужно решава според разбиранията си за това какво трубва да се случи. Това не се оспорва.

1.2.3 Комуникация

Комуникацията между играчи и водещ е скрита, защото играта е с частично видима информация и ограничена достоверност. Има два комуникационни канала, които могат да се използват за размяна на информация между играч и водещ: електронната поща, през която се води играта (vvpeev@gmail.com) или в скрития под-форум на съответния играч в раздела за форумни игри на форум "Бойна слава".

Под "комуникация" се разбира заповедите за ходовете, които играчите изпращат и отчетите за резултатите, които получават от водещия на играта. И за двете могат да се ползват и двата канала, като в случаите, когато има отворени скрити под-форуми за всеки играч, водещият предпочита да се използва този канал.

1.3 Ход на играта

Играта протича на ходове. Всеки ход се дели на пет фази. Всяка от тях може да се разглежда като подчинен ход. Ходовете се броят с цели числа, като започват от първи (1). Фазите се отбелязват с индекс: "д" за дипломатическа, "а" за административна, "о-1", "о-2", "о-3" за всяка от трите оперативни фази. Целият запис се изписва като [ход].[фаза на хода] - 1.о-2 означава първи ход, втора оперативна фаза.

Всеки ход е съставен от пет последователни фази:

Всяка фаза от текущия ход започва само след като водещия е обявил изрично това във видима за всички играчи тема (в под-форума на играта). За трайността на всяка от фазите няма твърдо установени срокове. Всичко зависи от това колко бързо си предават играчите заповедите за фазата, колко време е нужно за обработката им и с колко свободно време разполагат водещия и играчите. Ориентировъчно диполматическата фаза трае две денонощия, административната и оперативните - минимум по 3-4 денонощия всяка. Административната и, особено, оперативните фази се делят на две ясно обозначение части. Първата е "входна", втората - "изходна". През първата играчите дават своите заповеди, през втората водещия обработва резултатите. Първата част на всяка от фазите трае от обявяването на началото на фазата докато последния играч предаде заповедите си за хода. Щом това се случи, водещият започва да ги обработва. Фазата приключва щом водещия обяви началото на следващата фаза. Всяка от трите оперативни фази приключва задължително с рапорт до играчите за всичко, което се е случило в рамките на хода, придружен откарта с нанесени промени.

Сраженията в играта изискват намеса на играчите (те имат известен контрол над случващото се), така че фаза, в която има повече от едно сражение може да се проточи значително във времето. Ирачите трябва да проявяват разбиране към това - данните, размяната на заповеди и рапорти, всичко това изисква време.

На страницата на текущата игра ще се изписва хода и фазата, които се провеждат в момента.

Всеки ход прилючва с преброяване на текущите победни точки на всеки играч. Това означава, че играта може да свърши едва с приключването на третия оперативен фаза, не по-рано, дори и някой играч да е изпълнил съответното условие още през първата оперативна фаза.

1.4 Цел на играта

Целта на играта е един от играчите да доминира над останалите. Това може да се постигне по два начина.

Първо, ако останалите четирима играчи излязат от играта или признаят един от играча за доминиращ, това автоматично приключва играта още през диполматическата фаза, когато това се случва. За целта е достатъчна декларация през дипломатическа фаза в съответния смисъл - "признаваме господството на държавата Х".

Второ, условието за победа може да се изпълни чрез постигане на 60 победни точки. Всяка планета носи определен брой победни точки на притежателя си: столиците по 5 ПТ, всяка друга планета - по 1 ПТ. Владеенето на всички планети в дадена система носи допълнително 2 ПТ. Общо в играта има 20 звездни системи и 50 планети. Това означава, че теоретичният максимум от победни точки е 106. Почти всички (88) са изцяло разпределени между играчите в самото начало на играта (изключение правят бонусите за владеене на цяла система - не всички системи са притежание на една фракция в началото.

Държави и начални победни точки:

Допълнителни победни точки могат да се спечелят по още два начина: играчът, чиято военна сила надхврля с 50% тази на следващия го по-сила и, заедно с това превъзхожда тази на останалите играчи, печели победни точки за военна доминация - 12 ПТ. Играчът, който има с 50% действащи търговски кораби повече от всички останали и заедно с това доминира в търговията на 75% от секторите (секторите са 37, т.е. в 28 сектора), печели търговска доминация - състояние, което му носи 10 ПТ. Накрая, играч, който притежава икономическа сила с 50% надхвърляща тази на останалите играчи в играта, печели награда за икономическа доминация, която е 10 ПТ.

Важно! За да спечели по победни точки, играчът, който ги е достигнал трябва да превъзхожда втория играч по победни точки поне с 10 точки, за да може да се обяви победа.

1.5 Игрови обекти и понятия

Тук ще намерите кратко избровяане с определения на някоиосновни игрови обекти.

1.6 Персонажи

1.6.1. Персонажи или герои

Всеки играч може да притежава ограничено количество персонажи. Персонажите са личности със специални способности, които позволяват да се добавят бонуси към определени обекти или действия и да се извършват специализирани действия. Персонажите се наемат срещу дублони и всеки има заплата на ход, която трябва да се изплаща (в противен случай лоялността на персонажа пада и той може да бъде подкупен). Можем да ги възприемаме като изключително надарени личности-наемници, които предоставят услугите си на някоя страна в конфликта.

1.6.2. Ограничения: цена за наемане на нов персонаж

Всеки играч стартира с нулиран брояч на персонажите. Всеки персонаж, който играчът придобие, увеличава брояча с 1. Всеки играч стартира и с шест допълнителни брояча - по един за всеки тип персонаж. Те също са нулирани. Придобиването на персонаж от конкретен тип увеличава брояча за този тип с едно. Тези ограничения не се влияят от това дали наетите персонажи са все още в играта или не, т.е. броячът за общ брой наети персонажи и наети от даден тип не се нулира за никой играч след началото на играта, независимо дали наетите персонажи са все още в играта и кой ги управлява. Цената за наемане на нов персонаж се определя като стартовата цена се умножи на сумата от основния и специфичния брояч. Началната цена за наемане на персонаж варира според неговия тип.

Пример: Играчът с империя Тован е придобил до момента 1 адмирал, 1 губернатор и 2 търговци. Общият му брояч е 4, а специфичните - 1 за адмирал, 1 за губернатор и 2 за търговец. Нека предположим, че той иска да си купи 1 генерал. Началната цена за генерал е 500 дублона. Тогава ще трябва да заплати 500 * (4 + 0) или 2 000 дублона. 4 защото вече има 4 наети персонажи общо и 0, защото още няма наети генерали.
Ако вместо това иска да наеме още един търговец, би трябвало да заплати началната цена за търговец 500 дублона * (4 + 2) = 3 000 дублона. Ако иска да наеме адмирал, то ще трябва да заплати 600 дублона * (4 + 1) = 3 000 дублона.

1.6.3. Ограничение: общ брой персонажи

Играчите имат и допълнително ограничение за максимален брой персонажи или герои, котио могат да имат в даден момент. Това ограничение е равно на 8. Това означава, че едновременно в играта не може да има повече от 40 персонажа. Ако играч в даден момент придобие по друг път нов персонаж, така че това ще надвиши разрешения брой персонажи (8), той следва да реши в рамките на хода от кой пресонаж да се откаже, за да се остане в рамките на ограничението.

1.6.4. Придобиване на персонажи

Всеки играч може да придобива нови персонажи от която категория реши, стига да не надхвърля разрешените 8. Всеки уволнен или дезертирал персонаж се включва в допълнителен списък от персонажи за придобиване, като цената му допълнително се модифицира от нивото му (по 20% за всяко ниво).

Пример: Играчът с империя Тован е придобил до момента 1 адмирал, 2 губернатора и 2 шпионина. Общият му брояч е 5, а специфичните - 1 за адмирал, 2 за губернатор и 2 за шпионин. Той решава да наеме още един адмирал, но този път такъв с опит - 5-то ниво. Тогава ще трябва да плати (600 * (1 + 4 * 0,2)) * (5 + 1) = 6 480 дублона. Ако вместо това бе решил да придобие 1-во ниво адмирал, би му се наложило да плати 600 * (5 + 1) = 3 600 дублона. Опитните герои-персонажи са много по-скъпи за наемане, но вършат много повече работа.

Наемането на нов персонаж (независимо 1-во ниво или опитен) може да стане само през административната фаза. Единственият друг начин за придобиване на герои може да бъде чрез подкупване. Това може да стане през някоя оперативна фаза.

1.6.5. Параметри/умения на персонажите и специални (активируеми) способности

Ефективността и възможностите на всеки персонаж или герой (двете понятия са синоними в света на играта) се определят чрез няколко параметъра - част от тях общи, а други - индивидуални за всяка категория герои.

1.6.5.1 Общи параметри на героите

Тези параметри функционират по един и същи начин при всички персонажи. Всеки герои има име, защита, сила, запас от сила и лоялност.

1.6.5.2 Специфични параметри на героите

Тези параметри функционират по един и същи начин при героите от една и съща категория. Всяка категория герои има няколко пасивни характеристики - те са постоянно в сила и влияят върху съответната област на действие и няколко активируеми способности. Последните изискват определено количество сила, за да могат да се използват. В зависимост от типа герой, способностите могат да се активират по време на административната фаза (губернатор, шпионин, учен, търговец) или оперативните фази (адмирал, генерал, шпионин).

Всеки герой стартира с 1 във всеки от специфичните си параметри, след което водещият разпределя на случаен принцип още 4 точки между тях.

тип герой цена за придобиване заплата защита умения способности
шпионин 300 дублона 100 дублона 2 шпионаж, контраразузнаване, саботаж, атентатор способности
търговец 400 дублона 100 дублона 2 търговия, авантюризъм, контрабанда, конкуренция способности
учен 500 дублона 150 дублона 2 умения способности
генерал 500 дублона 150 дублона 6 умения способности
адмирал 600 дублона 200 дублона 6 умения способности
губернатор 800 дублона 300 дублона 4 индустриалец, финансист, меценат, харизма способности

1.6.6. Категории персонажи.

Началната цена за придобиване на персонаж зависи от типа му и от нивото му (за пренаемане): шпионин - 300 дублона; търговец - 400 дублона; генерал - 500 дублона; учен - 500 дублона; адмирал - 600 дублона; губернатор - 800 дублона. Заплатата на персонажа зависи от типа му: шпионин - 100 дублона; търговец - 100 дублона; генерал - 150 дублона; учен - 150 дублона; адмирал - 200 дублона; губернатор - 300 дублона. Заплатата зависи от нивото - нараства с 10% за всяко ниво над началното, т.е. персонаж 4-то ниво ще има с 30% по-висока заплата.

1.6.7. Опит на персонажите или героите и нива.

Всеки персонаж трупа опит в хода на играта. Опитът позволява на персонажите да придобиват нови нива. Всеки персонаж започва от първо ниво. Начини за придобиване на опит:

Нива и опит, необходим за достигането им. Максималното ниво е 20-то. Всяко ниво опит позволява една от специфичните умения на персонажа да се повиши с 1. Играчите избират къде да разпределят тази точка. Всяко ниво увеличава защитата на персонажа и силата му с 1. Всяко ново ниво изисква 20 точки опит, за да бъде достигнато.

1.7 Технологии


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2014 г.